Mapa serwisu

Uczelnia

|---Status prawny, forma prawna

|---Organizacja

      |---Regulamin organizacyjny

      |---Schemat organizacyjny

|---Przedmiot działalności i kompetencje

|---Strategia Uczelni

|---Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

      |---Kwestor

      |---Kanclerz

      |---Prorektor ds. Morskich

      |---Prorektor ds. Nauki

      |---Prorektor ds. Nauczania

      |---Rektor

|---Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

      |---Rzeczowy wykaz akt

      |---Instrukcja archiwalna

      |---Zgłaszanie skarg i wniosków

      |---Instrukcja kancelaryjna

|---Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

|---Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz inne wystąpienia podmiotów ją przeprowadzających

      |---Kontrole w 2018 r.

            |---Ministerstwo Finansów (12.06.-11.07.2018)

            |---Państwowa Inspekcja Pracy (7, 9, 18.05. i 6.06.2018)

            |---Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku (6-27.03.2018)

      |---Kontrole w 2017 r.

            |---Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku (23.11.2017-09.02.2018)

            |---Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie (07.09-30.11.2017)

            |---Zakład Ubezpieczeń Społecznych (21.08.2017)

            |---Pricewaterhouse Coopers (20.06.2017)

            |---Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (30.05.-01.06.2017)

            |---Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie (26.05.2017)

            |---Wojewoda Zachodniopomorski (28.02.2017)

            |---Państwowa Inspekcja Pracy (05.01.2017)

|---Majątek

|---Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej

Studia I i II stopnia

|---Organy samorządu studenckiego

|---Zasady i tryb przyjmowania na studia

      |--- Rekrutacja laureatów olimpiad i konkursów na rok akademicki 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026

      |--- Rekrutacja laureatów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2019/2020 - 2022/2023

      |---Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

      |---Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

|---Opłaty za usługi edukacyjne

|---Programy studiów

|---Regulamin studiów

|---Regulamin świadczeń dla studentów

|---Środki finansowe przeznaczone na sprawy studenckie

|---Ocena kształcenia

|---Osiedle akademickie

      |---Zasady i tryb przyznawania miejsc w Studenckim Domu Marynarza kandydatom przyjętym na pierwszy rok studiów

      |---Zasady i tryb przyznawania miejsc w Studenckim Domu Marynarza studentom

      |---Regulamin Studenckiego Domu Marynarza

|---Biblioteka

      |---Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej

Stopnie naukowe

|---Studia doktoranckie

      |---Regulamin stypendiów doktoranckich

      |---Regulamin pomocy materialnej

      |---Regulamin studiów doktoranckich

      |---Zasady i tryb przyjmowania na studia doktoranckie

|---Przewody doktorskie

      |---Rozprawy doktorskie na Wydziale Mechanicznym

      |---Rozprawy doktorskie na Wydziale Nawigacyjnym

      |---Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

      |---Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

|---Postępowania habilitacyjne

      |---Przebieg poszczególnych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym

      |---Przebieg poszczególnych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Nawigacyjnym

      |---Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

      |---Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Komercjalizacja wiedzy

|---Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji

|---Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

|---Dochody i straty spółki Uczelni

      |---2017 r.

      |---2016 r.

|---Wykonywanie praw udziałowych

      |---Zasady zarządzania mieniem i wymagania wobec prezesa zarządu

      |---Zasady kształtowania wynagrodzeń

Oferty pracy

|---Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

|---Oferty pracy

Kontakt

|---Dane teleadresowe

Zamówienia publiczne

|---Zamówienia na usługi społeczne

|---Zamówienia publiczne

|---Zamówienia z dziedziny nauki

|---Zamówienia z wolnej ręki

|---Archiwum BIP do 05.07.2018r.

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

|---Decyzje i informacje o ich wykonaniu