Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Akademia Morska w Szczecinie

Mapa serwisu

Uczelnia

|--- Status prawny, forma prawna

|--- Organizacja

      |--- Regulamin organizacyjny

      |--- Schemat organizacyjny

|--- Przedmiot działalności i kompetencje

|--- Strategia Uczelni

|--- Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

      |--- Kwestor

      |--- Kanclerz

      |--- Prorektor ds. Morskich

      |--- Prorektor ds. Nauki

      |--- Prorektor ds. Nauczania

      |--- Rektor

|--- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

      |--- Rzeczowy wykaz akt

      |--- Instrukcja archiwalna

      |--- Zgłaszanie skarg i wniosków

      |--- Instrukcja kancelaryjna

|--- Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

|--- Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz inne wystąpienia podmiotów ją przeprowadzających

      |--- Kontrole w 2019 r.

      |--- Kontrole w 2018 r.

            |--- Ministerstwo Finansów (12.06.-11.07.2018)

            |--- Państwowa Inspekcja Pracy (7, 9, 18.05. i 6.06.2018)

            |--- Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku (6-27.03.2018)

      |--- Kontrole w 2017 r.

            |--- Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku (23.11.2017-09.02.2018)

            |--- Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie (07.09-30.11.2017)

            |--- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (21.08.2017)

            |--- Pricewaterhouse Coopers (20.06.2017)

            |--- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (30.05.-01.06.2017)

            |--- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie (26.05.2017)

            |--- Wojewoda Zachodniopomorski (28.02.2017)

            |--- Państwowa Inspekcja Pracy (05.01.2017)

|--- Majątek

|--- Oświadczenie Rektora o stanie kontroli zarządczej

      |--- oświadczenie za 2018 r.

Studia I i II stopnia

|--- Organy samorządu studenckiego

|--- Zasady i tryb przyjmowania na studia

      |--- Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

      |--- Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

      |--- Rekrutacja laureatów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2019/2020 - 2022/2023

      |--- Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

      |--- Organizacja potwierdzania efektów uczenia się

      |--- Rekrutacja laureatów olimpiad i konkursów na rok akademicki 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026

|--- Opłaty pobierane od studentów

|--- Programy studiów

      |--- kierunek: Nawigacja

      |--- kierunek: Oceanotechnika

      |--- kierunek: Geoinformatyka

      |--- Kierunek: Geodezja i Kartografia

      |--- kierunek: Transport realizowany na Wydziale Nawigacyjnym

      |--- kierunek: Informatyka

      |--- kierunek: Mechanika i budowa maszyn

      |--- kierunek: Mechatronika

      |--- kierunek: Logistyka

      |--- kierunek: Transport realizowany na Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym Transportu

      |--- kierunek: Zarządzanie

      |--- kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

      |--- kierunek Żegluga śródlądowa

|--- Regulamin studiów

|--- Regulamin świadczeń dla studentów

|--- Środki finansowe przeznaczone na sprawy studenckie

|--- Ocena kształcenia

|--- Osiedle akademickie

      |--- Zasady i tryb przyznawania miejsc w Studenckim Domu Marynarza kandydatom przyjętym na pierwszy rok studiów

      |--- Zasady i tryb przyznawania miejsc w Studenckim Domu Marynarza studentom

      |--- Regulamin Studenckiego Domu Marynarza

|--- Biblioteka

      |--- Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej

Stopnie naukowe

|--- Studia doktoranckie

      |--- Regulamin stypendiów doktoranckich

      |--- Regulamin pomocy materialnej

      |--- Regulamin studiów doktoranckich

      |--- Zasady i tryb przyjmowania na studia doktoranckie

|--- Przewody doktorskie

      |--- Rozprawy doktorskie na Wydziale Mechanicznym

      |--- Rozprawy doktorskie na Wydziale Nawigacyjnym

      |--- Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

      |--- Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

|--- Postępowania habilitacyjne

      |--- Przebieg poszczególnych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym

      |--- Przebieg poszczególnych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Nawigacyjnym

      |--- Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

      |--- Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Komercjalizacja wiedzy

|--- Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji

|--- Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

|--- Dochody i straty spółki Uczelni

      |--- 2017 r.

      |--- 2016 r.

|--- Wykonywanie praw udziałowych

      |--- Zasady zarządzania mieniem i wymagania wobec prezesa zarządu

      |--- Zasady kształtowania wynagrodzeń

Oferty pracy

|--- Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

|--- Oferty pracy

Kontakt

|--- Dane teleadresowe

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia na usługi społeczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia z dziedziny nauki

|--- Zamówienia z wolnej ręki

|--- Archiwum BIP do 05.07.2018r.

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

|--- Decyzje i informacje o ich wykonaniu